Wykład Roberta Bernatowicza

   

   


   

  Tytuł: Wykład Roberta Bernatowicza „O poszukiwaniach sensu życia, odpowiedzi na pytanie, która religia jest najbliższa prawdy, czy człowiek ma nieśmiertelną duszę, a także o tym, czym to się wszystko zakończy”

  Data: 14.04.2018

  Godzina: 16:00

  Bilety: Wstęp Wolny

   

  Pol­skie Archi­wum X
  Fun­dacja Nau­tilus to jedyna w Polsce ofic­jal­nie zare­je­strowana w KRS i podle­ga­jąca Min­is­terstwu Nauki i Szkol­nictwa Wyższego (!) orga­ni­za­cja pozarzą­dowa, której celem jest ustal­e­nie prawdy o UFO, obcych cywiliza­c­jach, docieka­nia na temat sensu życia oraz Boga. Od wielu lat osoby tworzące FN jeżdżą po całym świecie, zbier­a­jąc relacje i dowody świad­czące o tym, że obser­wowana przez nas rzeczy­wis­tość jest zaled­wie „wierz­chołkiem góry lodowej”.

  Robert Bernatowicz to dziennikarz, który od ćwierć wieku ma niezwykłą, choć od wielu lat głęboko przed światem skrywaną pasję – zajmuje się badaniem zjawisk, które powszechnie wzbudzają uśmiech politowania i smutne kiwanie głowami z dezaprobatą, czyli tzw. „zjawiskami niewyjaśnionymi”. Czy jest życie po śmierci? Dlaczego jedni ludzie są piękni, zdrowi i bogaci, a inni biedni, brzydcy i chorzy? Czy jest Bóg? Skoro jest, to dlaczego potrafi być tak niesprawiedliwy w rozdzielaniu szczęścia? To właśnie postawienie tych pytań sprawiło, że Robert Bernatowicz wyruszył na jedną z najciekawszych podróży swojego życia, których celem była próba odpowiedzi na te pytania. Objechał wiele razy świat dookoła, rozmawiał z tysiącami osób, zebrał setki tysięcy stron relacji o spotkaniach z „nieznanym”. Po 25 latach uznał, że zebrany przez niego materiał pozwala na postawienie niezwykłych, lecz zaskakujących tez dotyczących takich spraw jak „człowiek, cel życia czy Bóg”. O tym wszystkim opowie podczas swojej prelekcji.